Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

3 - Ali İmran Suresi

Sure içerisinde arama:


Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...

1. Elif, Lâm, Mîm.

2. Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.

3. O, sana Kitap'ı, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.

4. Daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan'ı da indirdi. Şu bir gerçek ki, Allah'ın ayetlerini örtüp inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Ve Allah hem Azîz'dir hem intikam alıcı...

5. Allah...Gökte ve yerde hiçbir şey O’na gizli kalmaz.

6. Rahimlerde sizi dilediğince şekillendiren O’dur.İlah yok O’ndan başka.Aziz’dir O, Hakim’dir.

7. Kitap’ı sana indiren O’dur.Onun ayetlerinden bir kısmı muhkemlerdir ki; onlar Kitap’ın anasıdır.Diğer ayetlerse müteşabihlerdir.Şu var ki, kalplerinde bir eğrilik ve bozukluk bulunanlar, fitne aramak, onun yorumuna öncelik tanımak için Kitap’ın sadece müteşabih kısmının ardına düşerler.Onun tevilini ise bir Allah bilir, bir de ilimde derinleşmiş olanlar.Bunlar, “ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır” derler.Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez.

8. Ey Rabbimiz!Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir rahmet bağışla.Sen, yalnız sen Vahhab’sın, bol bol bağışta bulunansın.

9. Ey Rabbimiz!Sen Cami’sin; insanları, varlığında kuşku bulunmayan bir günde mutlaka toplayacaksın!Allah, sözünü yerine getireceği yer ve zamanı asla şaşmaz.

10. Küfre sapanlara gelince, onların malları da çocukları da Allah’a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır.Onlar, işte onlar, ateşin yakıtıdırlar.

11. Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin durumu gibi.Ayetlerimizi yalanlamışlardı da Allah, onları günahları yüzünden yakalamıştı.Allah, cezayı çok şiddetli vermektedir.

12. Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin durumu gibi.Ayetlerimizi yalanlamışlardı da Allah, onları günahları yüzünden yakalamıştı.Allah, cezayı çok şiddetli vermektedir.

13. Yüz yüze gelen şu iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Biri Allah yolunda çarpışıyordu; ötekisi küfre batmıştı.Allah yolunda çarpışanları, kafa gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı.Allah, öz yardımıyla dilediğini destekler.İşte bunda, gözleri olanlar için gerçek bir ibret vardır.

14. Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma atlara, davarlara ve ekinlere tutkunlukların sevgisi, insanlar için süslenip püslenmiştir.Tüm bunlar geçici-iğreti hayatın nimetidir.Allah’a gelince, varılacak yerin en güzeli onun yanındadır.

15. De ki: “Bu sayılanlardan daha iyisini size haber vereyim mi?Sakınıp korunanlar için, Rableri katında, altlarından nehirler akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’tan bir hoşnutluk olacaktır.Allah, kulları en iyi biçimde görmektedir.”

16. Kullar ki şöyle derler: “Ey Rabbimiz, kuşkusuz olarak sana inandık.Bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi!”

17. Kullar ki sabredenlerdir, özü-sözü doğru olanlardır, Hak huzurunda duranlardır, nimet ve imkanlardan başkalarını yararlandıranlardır; seherlerde, bağışlanmak için yakaranlardır.

18. Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına tanıktır.Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki, o Aziz ve Hakim olandan başka hiçbir ilah yoktur.

19. Allah katında din İslam’dır.Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık/haset/hak tanımazlık yüzünden ihtilafa düştüler...Kim Allah’ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah hesabı çabucak görecektir.

20. Seninle kanıt yarıştırmaya girerlerse şöyle söyle: “Ben yüzümü Allah’a teslim ettim.Bana uyanlar da.” Kitap verilenlerle ümmilere de sor: “Siz de teslim oldunuz mu?” Eğer teslim olurlarsa doğruya ve güzele kılavuzlanmışlardır.Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir.Allah, kullarını görmektedir.

21. Allah’ın ayetlerini inkar edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula.

22. Çalışıp ürettikleri hem dünyada hem de ahirette boşa çıkmıştır.Hiçbir yardımcıları da yoktur onların.

23. Şu kendilerine Kitap’tan pay verilmiş olanlara bak, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabı’na çağrılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp gidiyor.

24. Bunun sebebi onların, “ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır” demeleridir.Uydurmuş oldukları yalanlar, dinlerinde kendilerini aldatmaktadır.

25. Peki, o kendisinde kuşku bulunmayan günde, onları biraraya topladığımız vakit halleri nice olacak!O gün her benlik, kazandığının karşılığını tam almıştır.Onlar, hiçbir zulme uğratılmazlar.

26. Şöyle yakar: “Ey mülkün Malik’i, sahibi olan Allah’ım!Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın.Dilediğini yüceltir aziz edersin, dilediğini alçaltır zelil kılarsın.İmkan, mal ve nimet senin elindedir.Sen herşeye kadirsin.”

27. “Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın.Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın.Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın.”

28. Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları gönül dostu edinmesinler.Kim bunu yaparsa Allah’la ilişiği kesilir.Ancak bir sakınma ile onlardan korunmanız müstesna.Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır.Ve dönüş yalnız Allah’adır.

29. De ki: “Göğüsleriniz de olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir.Göklerdekileri, yerdekileri de bilir.Allah herşeye Kadir’dir.”

30. Gün gelecek, her benlik, hayırdan işlediğini önünde bulacaktır.Kötülükten işlediğini de...İsteyecektir ki, önüne getirilenle kendisi arasında uzun bir mesafe olsun.Allah sizi, kendisinden sakınmaya çağırır.Allah, kullarına karşı Rauf ’tur, çok şefkatlidir.

31. De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.Allah çok affedici, çok merhametlidir.”

32. Şunu da söyle: “Allah’a ve resule itaat edin.”Eğer yüz çevirirlerse, Allah küfre sapanları sevmez.

33. Allah; Adem’i, Nuh’u, İbrahim Ailesi’ni, İmran Ailesi’ni seçerek alemlere üstün kılımıştır;

34. Birbirinden gelen soylar halinde.Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.

35. Hani İmran’ın karısı şöyle demişti: “Rabbim, karnımdakini özgür bir biçimde sana adadım; onu benden kabul et.Kuşkusuz sen, evet sen, herşeyi duyan, herşeyi bilensin.”

36. Onu doğurunca -Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde- şöyle dedi: “Rabbim, onu kız olarak doğurdum ve erkek, kız gibi değildir.Adını Meryem koydum onun.Onu ve soyunu, kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum.”

37. Allah, onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi besleyip büyüttü.Onu, Zekerriya’nın korumasına verdi.Zekerriya, mihrapta onun yanına her girdiğinde, orada bir rızık bulur ve sorardı: “Meryem, bu sana nereden?”Meryem de: “Bu, Allah katındandır; çünkü Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır.” derdi.

38. Zekerriya orada Rabbine yakarmıştı: “Rabbim, demişti, katından bana tertemiz bir soy bağışla.Sen yakarışı en iyi duyansın.”

39. Zekerriya mihrapta durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle çağırmışlardı: “Allah sana, Allah’tan bir kelimeyi doğrulayıcı bir efendi; nefsine egemen bir benlik, hayır ve barış sevenlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeliyor.”

40. Dedi ki: “Rabbim benim nasıl çocuğum olur?İhtiyarlık tam bir biçimde üstüme binmiş, karım kısır.”Allah cevap verdi: “Allah dilediği şeyi işte böyle yapar.”

41. Zekerriya dedi: “Rabbim bana bir belirti ver.”Allah buyurdu: “Sana belirti şudur.İnsanlarla üç gün, işaretleşme dışında konuşmayacaksın.Rabbini çok an.Akşam-sabah tespih et.”

42. Bir de melekler şöyle demişlerdi: “Ey Meryem, Allah seni seçti.Seni tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınları üstüne yüceltti.”

43. “Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygıyla el bağla.Secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et.”

44. Bu, gayb haberlerindendir ki, sana vahyediyoruz.Onlar, Meryem’in bakımını kimin üstleneceğini belirlemek için kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin.Çekiştikleri sırada da yanlarında değildin.

45. Bir de melekler şöyle demişlerdi: “Ey Meryem!Allah seni, kendisinden bir kelimeyle muştuluyor.Adı, Meryem oğlu İsa Mesih’tir.Dünya ve ahirette yüz akıdır.Allah’a yaklaştırılanlardandır.”

46. “Beşikte ve yetişkin çağında insanlarla konuşacaktır.Barışa ve hayra yönelik iş yapanlardandır.”

47. Meryem dedi ki: “Rabbim, çocuğum nasıl olur benim?Bana hiçbir insan dokunmadı ki!” Allah cevap verdi: “Allah dilediğini işte böyle yaratır.Bir iş ve oluşa karar verdiğinde sadece ona “ol” der; o hemen oluverir.”

48. Ona Kitap’ı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.

49. Onu, Beniisrail’e şöyle konuşan bir resul yapacak: “Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde birşey yapar, ona üflerim de Allah’ın izniyle kuş oluverir.Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah’ın izniyle diriltirim.Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm.Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır.”

50. “Tevrat’tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım.Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım.Rabbinizden bir mucize getirdim size.Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 200
Şu an okuduğunuz sayfa 1
Toplam sayfa sayısı 4
1 / 4
1 2 3 4